Gradussa työntekijöiden ja työnantajien näkemyksiä tuen tarpeesta

viisikulmaisia heleän siniharmaita mosaiikkikuvioita

Tiina Taskilan tuoreessa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan syöpään sairastuneen työhön palaamista työntekijän ja työnantajan näkökulmista.

Tutkielman ”Syöpään sairastuneen työhön palaaminen – Työntekijöiden ja työnantajien näkemyksiä tuen tarpeesta” tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia syöpään sairastuneilla ja työnantajilla oli työhön paluusta ja työhön paluun tukemisesta.

Tutkielmassa tarkasteltiin, millaisia tukimuotoja työyhteisöissä oli käytössä poissaolojen ja työhön paluun varalle, miten työnantaja koki sairastuneen työntekijän kohtaamisen ja tukemisen, miten syöpään sairastunut koki työhön palaamisen ja siihen liittyvän tuen sekä millaista tukea ja lisätietoa eri osapuolet kokivat tarvitsevansa työhön paluun yhteydessä.

Lainaus tiivistelmästä

Tutkielmassa hyödynnettiin Suomen Syöpäpotilaat ry:n ”Elossa ja osallisena, myös työelämässä!” -hankkeessa (2017-2021) syöpään sairastuneilta (N=142) ja työnantajilta (N=92) kerättyjä aineistoja. Tutkielma tehtiin toimeksiantona Suomen Syöpäpotilaat ry:lle.

Keskeiset tutkimustulokset voidaan tiivistään kolmeen kohtaan.

1) Työhön paluun tuki koettiin merkityksellisenä. Työntekijät pitivät tukea tarpeellisena ja työnantajat suhtautuivat siihen vastuullisesti osana työnkuvaa.
2) Tuki näyttäytyi monipuolisena. Työhön palaamista tuettiin konkreettisiin joustoihin ja mukautuksiin perustuvien järjestelyjen kautta sekä tietoon ja psykososiaaliseen tukeen perustuvien tukikeinojen avulla.
3) Tuki ja tukemisen mahdollisuudet osoittautuivat osittain riittämättömäksi ja työhön paluun tukemisessa ilmeni puutteita. Kriittisten näkemysten taustalla oli erilaisiin odotuksiin ja kommunikaatioon liittyviä ristiriitoja sekä suunnittelun, tuen organisoinnin ja vastuukysymysten puutteita sekä tiedollista vajetta.
Tulosten mukaan työhön paluun tukemisessa oleellista oli 1) työhön palaavan kokema tuen tarve ja työorganisaation tarjoamat toimintamallit, 2) työhön palaamisen mahdollistava tuen sisältö ja työnantajan ammattitaito tukea työhön palaavaa sekä 3) yhteistyö työhön paluun tukemiseen osallistuvien toimijoiden kesken ja toimivat puitteet, jotka mahdollistivat työhön paluuprosessin onnistumisen.

Lainaus tiivistelmästä

Taskilan tutkielma valmistui osana sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Suomen Syöpäpotilaat ry onnittelee Tiinaa erinomaisesta tutkielmasta ja kiittää antoisasta yhteistyöstä.


Tutustu myös muihin selvityksiin ja toimeksiantoina tehtyihin opinnäytetöihin.