Uusi gradu osatyökykyisten sairastuneiden ammatillisesta toimijuudesta

Eri värisiä ja muotoisia post it -lappuja ja kyniä mustalla pöydällä

Loppuvuodesta 2022 valmistui Riina Tapion pro gradu -tutkielma teemasta ”Kokemuksia ammatillisen toimijuuden rakentumisesta osatyökykyisten syöpään sairastuneiden kontekstissa” Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulusta.

”Ammatillinen toimijuus määrittää osaltaan sitä, kuinka yksilö toimii tai ei toimi työympäristössään. Ilmiönä se on kontekstuaalista, muuttuvaa ja kokemuksellista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää osatyökykyisten ammatillisen toimijuuden kokemusta ja sen rakentumista syöpään sairastuneiden kontekstissa. Tutkimuksessa etsittiin vastausta siihen, miten yksilön ammatillinen toimijuus rakentuu ja kuinka se koetaan muutoksessa vakavan sairauden myötä sekä miten erilaiset työelämäkokemukset vaikuttavat ammatillisen toimijuuden kokemukseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan osatyökykyisten syöpään sairastuneiden kerronnassa rakentuvaa ammatillista toimijuutta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi työkyvyn sekä toimijuuden teoriat. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineistona oli syöpään sairastuneiden osatyökykyisten työelämästä kirjoittamia kokemuskerronnallisia kertomuksia, joita kerättiin eri lähteistä. Kertomuksia aineistossa oli yhteensä 25. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jossa käytettiin aineiston teemoittelussa apuna toimijuuden osaamisen, kykenemisen, haluamisen, tuntemisen, täytymisen ja voimisen modaliteetteja.

Tutkimuksen tuloksien mukaan syöpään sairastuneen osatyökykyisen ammatillinen toimijuus näyttäytyy sisäisenä kokonaisuutena, jossa on havaittavissa aktiivista, aloitteellista ja tavoitteellista toimintaa työtä kohtaan fyysisistä ja kognitiivisista rajoitteista huolimatta. Merkityksellistä tässä on halu sekä motivaatio työskennellä muuttuneilla voimavaroilla ja työkyvyllä ja siten sovittaa yhteen työ ja vakava sairaus. Ulkoiset tekijät näyttävät muodostavan yksilöä ympäröivät rakenteet, joiden sisällä toiminta tapahtuu. Mahdollisuudet sekä koettu tuki ja muiden hyväksyntä edistivät aineiston perusteella yksilön ammatillista toimijuutta. Vastaavasti ympäröivät toiminnan esteet ja rajoitteet kavensivat yksilön mahdollisuuksia toteuttaa ammatillista toimijuuttaan.” (Tapion gradun tiivistelmä, s. 2)

Tutkielman tuloksissa korostuvat yksilön sisäisessä kokemuksessa ammatillisesta toimijuudesta osaamisen, kykenemisen ja haluamisen ulottuvuudet sekä ulkoisina tekijöina yksilön ammatillisessa toimijuudessa täytymisen ja voimisen ulottuvuudet.

Lämmin kiitos Riinalle toimeksiantona Suomen Syöpäpotilaat ry:lle tekemästä pro gradu -tutkielmasta. Yhteistyö oli mielekästä ja antoisaa. Kiitokset myös kaikille gradua varten omia kirjoituksiaan jakaneille.